close
אין מוצרים בסל

אין מוצרים בסל הקניות.

תקנון תחרות

תקנון הגרלה – שפצ'יק 2021

 1. מבוא:

עורכת ההגרלה מזמינה את ציבור הרוכשים להשתתף בהגרלת "שפצ'יק 2021" (להלן: "ההגרלה" או "המבצע", במסגרתה ישלחו המשתתפים תמונה שצילמו בעצמם של פיצת שפצ'יק, ובין המשתתפים יוגרל פרס nintendo switch, בהתאם לתקנון זה.

 1. כללי והגדרות:

ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר הכללי").

הוראות תקנון יחולו ביחס למבצע ההגרלה שפצ'יק 2021 ויגברו בכל מקרה של סתירה, השמטה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שם מבצע ההגרלה: שפצ'יק 2021.

תאריך תחילת מבצע ההגרלה: מיום פרסומו, 01.04.2021.

תאריך סיום המבצע: 31.09.2021

עורכת ההגרלה: חברת נתיב פולג בע"מ, ח.פ. 516339322

מועד עריכת ההגרלה: 01.09.2021, בשעה 13:00.

תקופת הרישום להשתתפות בהגרלה: החל מיום פרסום המבצע ועד 31.08.2021 בחצות.

המפקח על ההגרלה: רו"ח גל פרשקר (להלן: "המפקח"), כתובת: מוטי קינד 10 רחובות..

מיקום עריכת ההגרלה: רח' מוטי קינד 10, רחובות.

דרך הבקשה להשתתפות בהגרלה: כמפורט בסעיפים 3 – 6 לתקנון זה.

דרך עריכת ההגרלה: הזוכה ייבחר באופן אקראי (על ידי תוכנת מחשב או בדרך אחרת שיחליט המפקח) מבין רשימת המשתתפים אשר יהיו זכאים להשתתף בהגרלה ויעמדו בתנאי תקנון זה.

דרך פירסום תוצאות ההגרלה:

דבר הזכייה יפורסם באתר האינטרנט של שפצ'יק, דף הפייסבוק ובעמוד האינסטרגרם. בעת הפרסום עורכת ההגרלה תפרסם את שמו של הזוכה ואת עיר מגוריו (לדוגמא, "בני ארנבי ממושב גזר").

 1. הזכאים לבקש להשתתף בהגרלה:

זכאי לבקש להשתתף בהגרלה כל צרכן שהוא אדם פרטי, מעל גיל 18, שרכש מעורכת ההגרלה ערכת פיצה שפצי'ק החל מיום  01.04.2021 ועד ליום 31.08.2021 (להלן: "ערכה משתתפת במבצע") והינו הבעלים של כתובת דוא"ל תקינה והגיש לעורכת ההגרלה תמונה על פי תנאי תקנון זה, במסגרת תקופת הרישום לעיל.

השתתפות חד פעמית: כל ערכה משתתפת במבצע מזכה את רוכשיה באפשרות להגיש בקשה אחת בלבד להשתתף במבצע ההגרלה. רוכש רשאי לרכוש מספר ערכות ולהגיש מספר בקשות להשתתף במבצע, עד למספר הערכות המשתתפות במבצע שרכש.

עובדי עורכת ההגרלה וספקיה, לרבות בני משפחתם, מנועים מלהשתתף במבצע.

 1. נהלים וצורת ההשתתפות:

בכל ערכה המשתתפת במבצע מצורף דף צביע מקופל, ערכת צבעים, מעטפה וכן החומרים להכנת פיצת שפצ'יק ("הפיצות"). מוצאים את הדף המוקפל, צובעים את הדף ופורסים אותו על שולחן. מכינים את הפיצות לפי ההסברים, עורכים את השולחן ומניחים עליו את הפיצות המוכנות. מצלמים תמונה של כל המשפחה ליד השולחן הערוך עם פיצות שפצ'יק (רצוי לעשות פרצופים מצחיקים) ואפשר לצלם גם רק את השולחן הערוך עם פיצות שפצ'יק המוכנות.

מגישים את התמונה לעורכת ההגרלה באמצעות: (1) עמוד הפייסבוק של שפצ'יק, או (2) עמוד האינסטגרם של שפצ'יק, או (3) בדוא"ל או בדואר, באמצעות המעטפה שצורפה לערכה לכתובת החברה, עם פרטי ההתקשרות של המשתתף וכתובתו הפיזית.

עם קבלת התמונה, עורכת ההגרלה תשלח בחוזר באחד האמצעים (פייסבוק, אינסטגרם או דוא"ל) למגיש התמונה הודעת אישור על השתתפות במבצע עם פרטי המבקש.

על המבקש להשתתף בהגרלה לוודא כי הפרטים שהוזנו על ידו נכונים, כי התמונה שהוגשה עומדת בתנאי תקנון זה ובמועד הנדרש. במידה והתמונה נשלחה בדואר, על המבקש לוודא קבלתה עד לתום תקופת הרישום להשתתפות בהגרלה.

מובהר כי קבלת אישור מטעם עורכת ההגרלה על ההשתתפות, עמידה בתנאי תקנון זה והסכמה לתנאיו מהווים תנאי להשתתפות בהגרלה.

 1. הצהרות והתחייבויות המבקשים להשתתף בהגרלה:

בעת הגשת התמונות באחד מהאמצעים לעיל, המבקשים להשתתף בהגרלה ("המבקשים") מצהירים ומתחייבים כי:

 • הם קראו את תקנון זה, הם מסכימים להוראות תקנון זה במלואן ומתחייבים לפעול על פיהן. כמו כן, המבקשים מודעים לכך כי לתקנון זה תוקף של הסכם מחייב בכל הקשור למערכת היחסים בינם לבין עורכת ההגרלה ולתנאי המבצע.
 • הם זכאים לבקש להשתתף בהגרלה, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • הם הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני בתמונה שתוגש על ידם לעורכת ההגרלה כתנאי להשתתפות, קיבלו את ההסכמה של כל המצולמים בתמונה לעשות שימוש בתמונה כמפורט בהסכם זה וכי כל המצולמים נתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, לרבות לאופן השימוש בתמונה שתיבחר.
 • הם מודעים ומסכימים לכך כי בידי עורכת ההגרלה שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם בקשה להשתתף בהגרלה ו/או תמונה אשר הוגשה במסגרתה עומדות בתנאי תקנון זה וכי עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול או לשלול השתתפות בהגרלה, ללא חובת נימוק או הודעה מצידה.
 • התמונה אשר תוגש על ידם אינה כוללת כל צורה של פגיעה בשמו הטוב, פרטיותו או משלח ידו של כל אדם, תאגיד, רשות או מוסד ו/או כל צורה של תוכן בעל אופי מיני, מבזה או משפיל, הסתה לאלימות, הסתה להפליה על כל רקע שהוא ושאין בתמונה משום הפרה של כל דין, הסכם בכתב / בע"פ / במשתמע ו/או הפרה של כל זכות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או כל זכות קניין רוחני או זכות אחרת שבדין של כל אדם או גוף משפטי באשר הוא. המבקשים פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, לרבות ספקיה, מכל אחריות בגין כל נזק ו/או טענה להפרה של סעיף זה ומתחייבים לשפות את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי מהפרת סעיף זה בפרט או מהפרת הוראות תקנון זה בכלל.
 • הם מודעים ומסכימים לכך שבכוונת עורכת ההגרלה לעשות שימוש, לרבות שימוש מסחרי, בתמונות אשר יוגשו על ידי המבקשם להשתתף במבצע, לרבות אך לא רק במסגרת קמפיינים שיווקיים ופרסומיים, בין אם יזכו בהגרלה ובין אם לאו, בכפוף לאמור בכל דין.
 • הם מודעים ומסכימים לכך שאין כל חובה על עורכת ההגרלה לפרסם את התמונה אשר הוגשה על ידם ו/או התמונה הזוכה בכל אמצעי שהוא וכי פרסום התמונה ואופן השימוש בה מסור לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.
 • הם מודעים ומסכימים לכך שהוראות תקנון זה יחולו עליהם בין אם יוכרזו כזוכים בהגרלה ובין אם בסופו של יום לא יוכרזו כזוכים ואף אם לא יוכרז זוכה כלל.
 • הם מודעים ומסכימים לכך שעצם ההשתתפות בהגרלה אינו מקנה למשתתף זכות לקבלת פרס. רק זכייה בהגרלה מקנה את הזכות לקבלת הפרס.
 • הם מודעים ומסכימים לכך שתוצאות ההגרלה הן סופיות ולא ניתנות לערעור.
 1. הבקשות והתמונות הזכאיות המשתתפות

הבקשות להשתתף במבצע ההגרלה יוגשו עד לתום תקופת הרישום להגרלה ויכילו את פרטי הרוכש, תאריך הרכישה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל תקינה וכתובת פיזית למשלוח ואליהן תצורף התמונה העומדת בתנאים המפורטים בסעיפים 4 ו- 5 לתקנון זה.

תמונות באיכות ירודה ו/או תמונות אשר אינן  עומדות בתנאי תקנון זה ו/או בקשות להשתתף במבצע שאינן מכילות את מלוא הפרטים הנדרשים, לרבות פרטי ההתקשרות או כתובת מגיש הבקשה, תיפסלנה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה והמבקש מוותר על טענה בקשר לכך.

פסילת תמונה ו/או בקשה שהוגשה לא תזכה בכל זכות להגשת בקשה חדשה להשתתף במבצע.

מובהר כי עורכת ההגרלה רשאית להגביל את מספר המשתתפים המינימלי או המקסימלי בהגרלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. רישיון שימוש וויתור על זכויות

בעת הגשת התמונה באחד האמצעים לעיל, המבקש להשתתף בהגרלה מעניק בזאת לעורכת ההגרלה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן לעשות בתמונה כל שימוש אשר עורכת הרישום תבחר, לרבות יצירת העתקים ממנה, עריכתה או יצירת יצירות נגזרות, פרסום של התמונה בכל אמצעי, מודפס, דיגיטלי או אחר, שימוש בתמונה בקמפיינים פרסומיים או בכל דרך שתבחר לנכון, לרבות גניזת התמונה או השמדתה, ומוותר בזאת על כל חובת אזכור שמו של יוצר התמונה וכן על כל זכות לקבלת כל תמורה בגין השימוש שתיעשה עורכת ההגרלה.

מובהר כי תמונות אשר יוגשו בהעתקים פיזיים לא יוחזרו לשולחיהן, הן יהיו כקניינה של עורכת ההגרלה והיא תהא רשאית לעשות בהן ובתוכנן כרצונה.

המבקש להשתתף בהגרלה מוותר על כל זכות לאזכור שמו בכל דבר ועניין בקשר ההגרלה ו/או עם פעילות עורכת ההגרלה, ולמעט לפי הנדרש על פי דין.

 1. אחריות וויתור על טענות

ההשתתפות במבצע נעשית על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. המשתתפים הם האחראים הבלעדיים לוודא כי הפרטים אשר מסרו הינם נכונים ומהימנים וכי התמונה שהגישו עומדת בתנאי תקנון זה ובהוראות כל דין.

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, המשתתפים במבצע מתחייבים לשאת באחריות הבלעדית לכל טענה בקשר עם הפרטים אשר ימסרו במסגרת בקשתם להשתתף בתמונה ובקשר עם תוכן התמונות אשר יוגשו על ידם, לרבות טענות בדבר פגיעה בפרטיות, שם טוב, קניין רוחני וכיוצא באלה ובכל חבות כספית הנובעת מכל נזק בקשר עם השימוש בתמונה או בפרטים.

המשתתפים מוותרים על כל טענה בדבר נזק ו/או כל פגיעה שהיא הנובעת משימוש ו/או היעדר שימוש בתמונות אשר יוגשו על ידם ו/או בפרטים אשר ימסרו עם הגשת בקשתם להשתתף במבצע.

המשתתפים מוותרים על כל טענה בדבר שלילת או פסילת השתתפותם במבצע.

עורכת ההגרלה לא תהא אחראית על אי הצלחה של מבקש או משתתף בהגרלה להשתתף בהגרלה, לרבות במקרים של פסילת או שלילת השתתפות, חסימה לשירותים כלשהם בידיעה או שלא בידיעה ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית שתמנע השתתפות בהגרלה והמבקש להשתתף מוותר על כל טענה בגין כך.

עורכת המבצע, המפקח או מי מטעמם אינם מתחייבים כי המבצע או ההגרלה יתקיימו ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורכת המבצע או מי מטעמה אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות לא תהיינה לו בגין כך כל טענה או תביעה או דרישה כנגד עורכת המבצע, המפקח או מי מטעמם.

עורכת המבצע, המפקח או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שלוחית, לכל נזק שייגרם, לגוף ו/או לרכוש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשתתפות במבצע, פרסום התמונות או מימוש הפרס.

 1. הזוכה, הודעה על הזכייה ו/או על תוצאות ההגרלה

הזוכה יהיה זוכה יחיד, בפרס יחיד, כמפורט בתקנון זה.

עורכת ההגרלה תודיע על תוצאות ההגרלה באמצעים שתבחר כמפורט לעיל.

עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם את התמונה (כולה או חלקה) אשר ע"י הוגשה הזוכה בהתאם לתקנון זה.  יובהר כי הסכמה לפרסום התמונה כשלעצמה אינו תנאי לזכייה בפרס אך היא מהווה תנאי להשתתפות בהגרלה.

עורכת ההגרלה תודיע לזוכה, באמצעים אשר ימסור, על דבר זכייתו ועל הדרכים והמיקום לאיסוף הפרס.

 1. ההגרלה ובחירת הזוכה

הזוכה ייבחר באופן אקראי, על ידי תוכנת מחשב או בהגרלה בדרך אחרת שיחליט המפקח, מבין רשימת המשתתפים אשר יהיו זכאים להשתתף בהגרלה ויעמדו בתנאי תקנון זה.

במידה ולא יהיה ניתן לאתר את הזוכה בפרס בתוך 30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה ו/או יימצא כי הזוכה אינו עומד בתנאים הנדרשים להשתתפות בהגרלה בהתאם לכללים בתקנון זה ו/או הזוכה סירב לקבלת הפרס, עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להעניק את הפרס למשתתף אחר, אשר ייבחר באופן אקראי מבין רשימת המשתתפים.

 1. הפרס

הפרס אשר יינתן לזוכה אשר שמו יעלה בהגרלה הינו קונסולת משחק מסוג nintendo switch, בשווי מוערך של 1600 ₪. הפרס אינו ניתן להמרה. אין אפשרות החלפה ו/או קבלת זיכוי כספי ו/או שווה ערך.

הזוכה יהיה רשאי לאסוף את הפרס תוך 30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה ו/או מיום שקיבל בדואר רשום על דבר זכייתו. מקום איסוף הפרס יהיה משרדי החברה, ברח' מוטי קינד 10, רחובות.

עורכת ההגרלה תעמיד לרשות הזוכה את הפרס כשהוא במצב חדש ותקין. עם זאת, מובהר כי עורכת ההגרלה אינה המשווקת ו/או היבואנית ו/או היצרנית של הפרס והיא אינה אחרית על תקינותו של הפרס, איכותו או טיבו ו/או על השימוש בו ו/או על מימוש האחריות הבאה עימו ו/או על כל נזק או קלקול אשר יגרמו עקב השימוש בפרס.

בהיעדר זוכה וככל שהפרס לא יחולק לאחר מועד סיום המבצע, עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס ככל שתחליט.

 1. פניה לצורך שליחת הודעות או מסרים שיווקיים

עורכת הרישום תהא רשאית לפנות למשתתפים אשר אישרו זאת (סימון בתיבה ייעודית) לפנות אליהם בכל אמצעי כדי להציע מוצרים או שירותים נוספים ומאשרים לעורכת ההגרלה לשגר אליהם, בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכימים שפרטיהם ישמרו במאגר מידע עבור כך. המשתתפים יוכלו לבקש הסרת פרטיהם מהמאגר והפסקת משלוח דברי הדואר בהודעה לכתובת דוא“ל info@chefchik.co.il

 1. שינוי התקנון או ביטול ההגרלה או דחייתה

עורכת ההגרלה תהא רשאית לשנות או לעדכן את תנאי תקנון ההגרלה. מובהר כי שינוי תקנון כאמור יחייב רק ממועד פרסומו.

במידה ומספר המשתתפים במבצע ו/או מספר הבקשות להשתתף במבצע יפחת מ- 20, עורכת ההגרלה תהיה רשאית לדחות את מועד ביצוע ההגרלה, ותפרסם על כך הודעה עד שבוע לפני מועד ההגרלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת ההגרלה תהא רשאית לבטל את ההגרלה או לדחות אותה מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק מדוע, לרבות בגין תקלה כלשהי אשר תפריע או תקשה על התנהלותו התקינה של המבצע ו/או ביצוע ההגרלה ו/או אופן קבלת הבקשות להשתתפות הזוכים ו/או אופן פרסום תוצאות ההגרלה.

 1. המפקח

תפקידי המפקח וסמכויותיו יהיו כמפורט בהיתר הכללי.

המפקח יהיה אחראי על ביצוע כל שלבי מבצע ההגרלה, לרבות התקנון, פרסומים, ביצוע ההגרלה וחלוקת הפרס, ולוודא כי אלה נערכים בהתאם להיתר הכללי ולתקנון זה.

מבלי לפגוע באמור לעיל ובהיתר הכללי, המפקח יפקח על פניות הציבור לקבלת מידע או בירורים לגבי תנאי ההגרלה ואופן ביצועה, פרסום תוצאות ההגרלה וחלוקת הפרס ולרבות בטענות בקשר עם זכייה בפרס או היעדר זכיה בהגרלה.

החלטת המפקח בכל הקשור לתנאי מבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר בעניין. המבקשים להשתתף או המשתתפים בהגרלה מוותרים בזאת על כל דרישה או טענה או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

ניתן לפנות למפקח בכל פניה בקשר לתנאי ההגרלה, קבלת העתק תקנון ההגרלה, תוכן פרסומים הקשורים להגרלה או תוצאותיה, באמצעות דוא"ל gpreshker@gmail.com.

בהצלחה!